تبلیغات
همه این روزای من - سوتی ها
دنیا دنیای دختراست
اینم از سوتیای ما !!!

 نام زمانمکان
نوع
 منصبح به بعد
مدرسه
خیط
 شرح به / مخاطب / شنونده بد
بعدش
وضع من
 از دست مائده عصبانی شدم و بلند شدم محکم و با صدای زیاد گفتم : اه ... آشغال گوه گوز !!!
مائده / همه بچه ها / معلم ریاضی فک کنم
 من و بچه ها زدیم زیر خنده
 خوش حال چون معلم نفهمید !!!

=======================================================
سوتی هدیه :

 نامزمان
مکان
نوع
 هدیه شریفی
بعد از ظهر
مدرسه
بد !
 شرحبه / مخاطب / شنونده بد
 بعدشوضع من
 بعده امتحان ادبیات : غیرت میشه مردانگی ، آبرو !!!
 من / بخشی و معتمدنیا / همین دوتا
زدم تو گوش هدیه و گفتم : هیس س س ...
بازم معلم نشنید ! چه خرشانسکی !!!

چند تام که حوصله ندارم تو جدول بزارمشون :
سر کلاس علوم نشسته بودیمودوستم هی سیخونکم میزد و منم هی میکفتم نکن.بعد برام نامه نوشت و پرت کرد.منم خوندم و بلند شدم گفتم : گه نخوووووووور مائده !!!
شانس آوردم ها.اگه کلاس منفجر نشده بود ، من الان اینجا نبودم.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بار ها و بارها اتفاق افتاد که هم کلاسیام بلند شدن و به معلم گفتن : مامان !!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
رفتم خونه دختر داییم.شوهرش اومده.منم هی به جای دانیال میگم : آرمان !!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تو چت روم عمومی یه سایت ، با دوستم فوش کاری میکردیم.منم ه جای افسانه گفتم : مائده گاو نر.اگه سمانه و هدیه بودن تو هم کم میاوردی. *** فلان فلان شده *** ...